بیرجند

عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه

عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/01/15
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25
مهلت ارسال اسناد : 1397/01/14
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/01/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/12/21
عنوان روزنامه ها : اطلاعات -خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:21/12/96
شماره11335
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه جمع آوری وخط انتقال فاضلاب سال1396
مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای حدود 11312 متر لوله گذاری با قطر 200 میلیمتر لوله پلی اتیلن کاروگیت در ترانشه ونقب،تهیه ،نصب و احداث 248 حلقه آدمروی بتنی وآجری براساس شرایط مندرج در اسناد وآلبوم اجرائی شهر سربیشه معاونت مهندسی وتوسعه 31.471.257.558
ریال 15ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت17روز سه شنبه14/01/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اوراق مشارکت خواهد بود.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS