بیرجند

عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان

عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/12/24
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/10
مهلت ارسال اسناد : 1396/12/23
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/12/24
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/12/05
عنوان روزنامه ها : اطلاعات -خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/12/96
شماره11333
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء خطوط انتقال آب و فهرست بهاء ابنیه سال1396
مدت اجرا رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای عملیات ساخت ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن2000 مترمکعبی شهر سرایان به همراه کلیه ابنیه و تاسیسات مرتبط مطابق با نقشه های اجرائی،جزئیات استاندارد و فهرست مقادیر شهر سرایان معاونت مهندسی وتوسعه 2.569.577.079
ریال 4 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه شرکت در مناقصه ساعت17 روز چهارشنبه23/12/96 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند،پاکت پیشنهاد قیمت آنان افتتاح خواهد شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اوراق مشارکت 3 ساله خواهد بود.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی برای توضیحات لازم جهت ثبت نام و راهنمایی به آدرس بیرجند-خیابان مطهری سازمان صنعت معدن وتجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفترخدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت و ارسال نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS