بیرجند

خرید الکتروپمپ شناور

خرید الکتروپمپ شناور


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/12/13
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/27
مهلت ارسال اسناد : 1396/12/12
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/12/13
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/11/23
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

"آگهي مناقصه عمومي خرید یک مرحله ای" تاریخ:23 /11/96
شماره 11322
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، اقلام مشروحه ذيل شامل:
1- الکتروپمپ شناور12/293(5/45kw) 1 دستگاه
2- الکتروپمپ شناور14/293(55kw) 1 دستگاه
3- الکتروپمپ شناور10/193(11kw) 1 دستگاه
4- الکتروپمپ شناور4/293(15kw) 1 دستگاه
5- الکتروپمپ شناور6/345(5/45kw) 1 دستگاه
6- الکتروپمپ شناور8/345(5/62kw) 1 دستگاه
7- الکتروپمپ شناور5/345(37 kw) 1 دستگاه
8- الکتروپمپ شناور10/345(5/73kw) 3 دستگاه
9- الکتروپمپ شناور8/374(92 kw) 10A 2 دستگاه
را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ27/11/96جهت دریافت اسناد ارزیابی ودعوتنامه شرکت مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32236618-32234013-056 تماس حاصل نمائيد.
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل:كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد20روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی: تحويل كالا پس از تاييد گروه کنترل کیفیت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
3- محل پرداخت:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1396(اسناد خزانه 1 ساله و اوراق مشارکت2یا3ساله)
4- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات:یکشنبه مورخ13/12/96در محل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- مهلت تحویل اسناد مناقصه:تاروز شنبه مورخ12/12/96ساعت 15 عصردر سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
7- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS