بیرجند

خرید لوله جدار چاه

خرید لوله جدار چاه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/12/09
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/23
مهلت ارسال اسناد : 1396/12/08
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/12/09
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/11/18
عنوان روزنامه ها : اطلاعات -خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:18/11/96
شماره 11328
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، اقلام مشروحه ذيل شامل:
1- لوله جدار چاه 14 اینچ UPVC(ساده) 484 متر
2- لوله جدار چاه 14 اینچUPVC(مشبک) 240 متر
3- درپوش انتهایی 4 عدد
4- الواتور 4 عدد
5- آچار 4 عدد
6- آیبوکس 4 عدد
را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ 23/11/96 جهت دریافت اوراق ارزیابی و دعوتنامه شرکت در مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32236618-32435146-32432016-056 تماس حاصل نمائيد.
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد30روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه پرداخت: پس از تحويل كالا و تاييد شرکت بازرسی کننده با سطح بازرسی 1
3- منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1396(اسناد خزانه و اوارق مشارکت 2 یا3 ساله)
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 166.600.000ریال فقط بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب وجوه سپرده 2175162100001 بانک ملی در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی ارائه نمایید.
5- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات: چهارشنبه مورخ09/12/96در محل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
6- مهلت ارسال اسناد مناقصه:تاروزسه شنبه مورخ08/12/96ساعت 14 عصردر سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS