بیرجند

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری امورقاین و امورحاجی آباد

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری امورقاین و امورحاجی آباد


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/12/02
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18
مهلت ارسال اسناد : 1396/12/02
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/12/02
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/11/12
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : 80000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:12/11/96
شماره11326
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری امورقاین و امورحاجی آباد را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب شرکت مهندسی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع ازسایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32238167-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و4روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد:چهارشنبه تاریخ02/12/96به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 10 صبح تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات روز چهارشنبه تاریخ02/12/96ساعت13 عصر
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ186.000.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:6.200.000.000ریالکه ازمحل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS