بیرجند

خرید لوازم فاضلابPVC

خرید لوازم فاضلابPVC


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/12/06
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18
مهلت ارسال اسناد : 1396/12/05
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/12/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/11/14
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز - اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:14/11/96
شماره 11324
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوازم فاضلابPVC با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ18/11/96 جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني:دفتر قراردادها و یا سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32236618-32238166-056 تماس حاصل نمائيد.

1- کیت انشعابات فاضلاب(شامل:لولهPVC،سیفون ،انشعابگیر،تبدیل،دریچه،درپوش،سه راهی و زانو و... (طبق مشخصات فنی پیوست اسناد)
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 30 روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی: توسط گروه کنترل کیفیت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی
4- زمان و مكان بازگشـايي پـاكات:روزیکشنبه مورخ 06/12/96درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزشنبه مورخ05/12/96ساعت 14عصر به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی(بصورت لاک ومهرشده)به نشانی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق نمائید.
6- تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز وجه به شماره حساب شبا 750700001000222717511001 بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به مبلغ 270.670.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سایت ملی مناقصات و سات شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی قابل دریافت میباشد. لازم بذکر است اسناد مناقصه می بایست به آدرس: بیرجند- بلور شهدای عبادی روبروی پست برق در پاکت های لاک ومهر شده ارسال شود.
www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS