بیرجند

خرید لوله چدن داکتیل

خرید لوله چدن داکتیل


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/11/26
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/12
مهلت ارسال اسناد : 1396/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/11/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/11/08
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- مناقصه
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:08/11/96
شماره 11323
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، لوله چدن با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ12/11/96جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32433406ا6-32236618-056 تماس حاصل نمائيد.

1- لوله چدن داکتیل تایتون به قطر اسمی 600 میلیمتر به همراه واشرEPDM کلاس C30 پوشش داخلی سیمان به ضخامت5mm و پوشش خارجی متال زینک ،پوشش نهائی بیتومن مشکی به ضخامت 70 میکرون ، بامتراژ510 متر و لوله ها باید تولید سال 1395 به بعد باشد.
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 30 روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی: پس از تحويل كالا و تاييد بازرسی سطح یک توسط شرکت بازرسی کننده انجام خواهد شد.
3- منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1396(اسناد خزانه یا اوراق بهادار اسلامی)
4- زمان و مكان بازگشـايي پـاكات:روزپنجشنبه مورخ 26/11/96درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزچهارشنبه مورخ25/11/96 ساعت 14 عصر در سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده2175162100001 بانک ملی به مبلغ 267.750.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سایت ملی مناقصات و سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir
http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS