بیرجند

پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قاین

پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قاین


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/11/08
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/19
مهلت ارسال اسناد : 1396/11/07
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/11/08
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/10/09
عنوان روزنامه ها : مناقصه و اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای بهارشاهی

شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
آگهي شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار
به منظور پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قاین
استان خراسان جنوبی
شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد، مطابق دستورالعمل واگذاري طرح ها به شماره 586206 مورخ 5/04/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به منظور احداث و توسعه طرح‌ فاضلاب شهر قاین در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- خلاصه شرایط واگذاری
-تعهدات سرمایه گذار:
1- تامین مالی واحداث تاسيسات تصفيه فاضلاب به ظرفیت متوسط 8481 مترمکعب در شبانه روز، انتقال پساب تا محل مصرف و اخذ مجوزهاي مربوطه
2- تامين مالي مازاد سایر طرحهای فاضلاب در سطح استان با صلاحدید سرمایه پذیر
- تعهدات سرمايه پذير: تامين و تحويل فاضلاب مطابق مشخصات مندرج در اسناد در طول دوره قرارداد و اخذ مجوزهاي مربوطه و تعيين طرح هايي كه بايد از محل تامين مالي سرمايه گذار احداث گردند.
- حجم پساب قابل واگذاري: حداكثر 93 ليتر در ثانيه (از سال 1399 تا 1407 از 68 لیتر در ثانیه تا 93 لیتر در ثانیه افزایش می یابد و سپس تا پایان دوره واگذاری ثابت خواهد بود.)
- محل تصفيه خانه در فاصله 4 كيلومتري شمال شرقی شهر قاین و در پایین دست جاده قاین – حاجی آباد قرار دارد.
- صاحب امتیاز/ سرمایه¬پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
- مشاور: شركت مهندسي مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا
- طول دوره احداث : 24 ماه
- دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: 15- 25 سال(با ارائه مدل مالی مربوطه)
- اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست جهت احداث تاسيسات بعد از خروجي تصفيه خانه از ارگانهاي ذيربط به عهده سرمايه گذار مي باشد.
ب- شرایط سرمایه گذاران:
- سرمایه گذار: اشخاص حقوقی غیر دولتی، دارای توان مالی و مدیریتی قابل قبول و امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص جهت استفاده از پساب (حائز شرایط مندرج در مدارک ارزیابی کیفی)
ج- شرايط دريافت مدارك:
سرمایه‌گذاران متقاضي و واجد شرايط می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاريخ انتشار این آگهي در روزنامه، اسناد ارزيابي کیفی را با مراجعه به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیwww.abfa-khj.ir وسایت ملی مناقصات به آدرس :http://iets.mporg.irدريافت و حداكثر تا روز شنبه تاریخ07/11/96 اسناد مذکور را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به نشانی؛ بیرجند - بلوار شهدای عبادی ، شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی کد پستی:9719873198تحویل و رسید دريافت نمايند. تلفن : 32438762 -32226300-056آدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS