بیرجند

خرید دو مرحله ای الکتروپمپ شناور

خرید دو مرحله ای الکتروپمپ شناور


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/10/19
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/06
مهلت ارسال اسناد : 1396/10/23
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/10/24
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/10/02
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای حسن هاشمی

"آگهي مناقصه عمومي خرید دو مرحله ای" تاریخ:02/10/96
شماره 11322
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، اقلام مشروحه ذيل شامل:
1- الکتروپمپ شناور12/293(5/45kw) 1 دستگاه
2- الکتروپمپ شناور14/293(55kw) 1 دستگاه
3- الکتروپمپ شناور10/193(11kw) 1 دستگاه
4- الکتروپمپ شناور4/293(15kw) 1 دستگاه
5- الکتروپمپ شناور6/345(5/45kw) 1 دستگاه
6- الکتروپمپ شناور8/345(5/62kw) 1 دستگاه
7- الکتروپمپ شناور5/345(37 kw) 1 دستگاه
8- الکتروپمپ شناور10/345(5/73kw) 3 دستگاه
9- الکتروپمپ شناور8/374(92 kw) 10A 2 دستگاه
را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ06/10/96جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32226300-32234013-056 تماس حاصل نمائيد.
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد15روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه پرداخت: پس از تحويل كالا و تاييد گروه کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
3- منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1396
4- زمان ومكان ارزیابی کیفی:روز; یکشنبه مورخ24/10/96در محل دفترمعاونت بهره برداری شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- مهلت تحویل اسناد ارزیابی:تا ساعت14 عصر روزشنبه مورخ23/10/96 در سامانه ستاد بارگذاری شود.
6- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
7- ارزیابی فنی در قیمت پیشنهادی فروشنده لحاظ خواهد شد.
8- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


Power by : RAAKCMS