بیرجند

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرقاین

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرقاین


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/10/18
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/03
مهلت ارسال اسناد : 1396/10/17
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/10/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/09/27
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس دوستی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:27/09/96
شماره11321
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرقاین را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب شرکت مهندسی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع ازسایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32238167-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و5 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد:یکشنبه تاریخ17/10/96 دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:دوشنبه تاریخ18/10/96 ساعت10 صبح اتاق جلسات
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ 190.000.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:3.802.880.000ریالکه ازمحل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS