بیرجند

تامین مجموعه کیت انشعاب آب

تامین مجموعه کیت انشعاب آب


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/08/30
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/08/11
مهلت ارسال اسناد : 1396/08/29
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/08/30
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/08/06
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای صحراگرد

آگهی ارزیابی کیفی شماره 11320

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد تامین مجموعه کیت انشعاب آب به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه به تولیدگنندگان دارای صلاحیتهای مندرج در اسناد ارزیابی واگذار نماید :.
مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس قیمت سال 1396 مدت اجرا
تعداد 2924 کیت کامل انشعاب آب در اقطار 2/1، 4/3، 1اینچ شامل کنتور و لوله و لوازم و اتصالات و شیرآلات مطابق جداول مشخصات مندرج در اسناد مناقصه شهرهای استان خراسان جنوبی
معاونت مشترکین ودرآمد
12.468.200.000ریال 12 ماه


محل دریافت اسناد : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
• این مناقصه یک مرحله ای و دارای ارزیابی کیفی می باشد . مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی را مطابق فرمتهای اعلام شده تکمیل و به همراه مستندات لازم تحویل نمایند . مناقصه گرانی که حداقل 65% از امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت ارائه پیشنهاد قیمت دعوت خواهند شد .
دریافت اسناد توسط مناقصه گران : از تاریخ انتشار آگهی به مدت 4 روز کاری .
آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی به دستگاه مناقصه گذار :در تاریخ29/08/96 ساعت13 عصر.
بازگشایی پاکات : در تاریخ30/08/96 ساعت10 صبح
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفنهای 32226300- 32231638 -0561تماس و به سایت ملی مناقصات (http://iets.mporg.ir ) وپایگاه اینترنتی شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی (www.abfa-khj.ir) مراجعه نمایند .
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS