بیرجند

ارائه خدمات تایپ ،امور دفتری ، نظافت و پشتیبانی وامور دفتری وفضای سبز در سطح بیرجند و شهرهای استان

ارائه خدمات تایپ ،امور دفتری ، نظافت و پشتیبانی وامور دفتری وفضای سبز در سطح بیرجند و شهرهای استان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/08/23
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/08/07
مهلت ارسال اسناد : 1396/08/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/08/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/08/02
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- مناقصه
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دزگی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:02/08/96
شماره11319
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد ارائه خدمات تایپ ،امور دفتری ، نظافت و پشتیبانی وامور دفتری وفضای سبز در سطح بیرجند و شهرهای استانرا به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت ازسازمان کار و رفاه اجتماعی بوده دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه ازتاریخ درج آگهی به مدت5 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت اب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن:32234002-32223120-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و5 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان و محل تحویل اسناد:دوشنبه تاریخ22/08/96 دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:اتاق جلسات سه شنبه تاریخ23/08/96 ساعت10 صبح
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ 502.920.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی وبراساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورد اولیه مناقصه:10.058.400.000ریال که از محل اعتبارات جاری-سرمایه ای شرکت آب وفاضلا ب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه از طریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS