بیرجند

انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه)

انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/07/02
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/14
مهلت ارسال اسناد : 1396/07/01
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/07/02
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/06/09
عنوان روزنامه ها : روزنامه اطلاعات- روزنامه آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای علی دزگی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:09/06/96
شماره11313
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درنظردارد انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه) به پیمان واگذارنماید. لذا ازکلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی می باشند، دعوت می شود جهت تهیه اسناد و دعوتنامه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به دفتر قراردادهای شرکت واقع در بیرجند:بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای درج شده در آگهی و یا با شماره تلفن:32223120-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:دفترقراردادها و سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آبفا ،4 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان و محل تحویل اسناد: شنبه در تاریخ01/07/96 در پاکتهای لاک ومهر شده به دبیرخانه ستاد تحویل شود.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:اتاق جلسات در روز یکشنبه تاریخ02/07/96 ساعت 10 صبح
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:354.700.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه و یا چک تضمین شده بانکی معتبر تحویل شود.
5- برآورد اولیه:7.094.081.779یال که ازمحل منابع داخلی(طرحهای غیرعمرانی)تامین شده است.
6- دعوتنامه و مستندات مناقصه از طریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی قابل دریافت خواهدبود.ارزیابی بصورت شکلی(فقط گواهی صلاحیت و ایمنی و مدارک ثبتی،کپی برابر اصل شده)خواهد بود و می بایست ضمیمه دعوتنامه شرکت در مناقصه باشد.
WWW.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir
7- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS