بیرجند

ارزیابی کیفی نظارت عالیه وکارگاهی مخزن بیرجند و مخزن سرایان

ارزیابی کیفی نظارت عالیه وکارگاهی مخزن بیرجند و مخزن سرایان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/06/11
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/09
مهلت ارسال اسناد : 1396/06/09
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/06/11
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/05/30
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سعید کاظمی

1. موضوع مناقصه: نظارت عالیه وکارگاهی پروژه احداث مخزن 2000 مترمکعبی شمال شهر بیرجند و ایستگاه پمپاژ و خطوط رفت و برگشت
2. محل اجرای کار: استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند
3. حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره: 2.527.463.000 ریال
4. مدت اجرای کار: یک سال
5. مبلغ برآورد اجراي پروژه : 18.295.737.888 ریال
6. کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
7. دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه شرکت
8. اسناد مناقصه از تاریخ30/05/96 لغایت 08/06/96در سایت‌ آب و فاضلاب خراسان جنوبی جهت دریافت موجود است.
9. جداول مربوط به معیارهای ارزیابی کیفی و امتیاز آنها به پیوست این استعلام می‌باشد که مشاورین می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه آن اقدام لازم را نمایند.
10. شرکت کنندگان می‌بایست نسبت به تکمیل فرم شماره 6 (اظهارنامه ظرفیت آماده بکار مشاور) مطابق آئین‌نامه ارجاع کار اقدام و به همراه اسناد ارزیابی کیفی ارائه نمایند.
11. مدارک مورد نیاز: مشاور می‌بایست نسبت به تهیه و ارسال صلاحیت کاری در رشته و پایه مورد نظر اقدام و گواهی‌نامه‌های لازم را به انضمام اسناد ارزیابی کیفی ارسال نماید.
12. ارائه مدارک و مستندات لازم: برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها ضروری است.
13. روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها در جداول مربوطه ذکر گردیده است.
14. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 60 امتیاز می‌باشد.
15. نشانی محل تسلیم اسناد ارزیابی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی - دفترقراردادها
16. محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلام: داوطلب شرکت در ارزیابی باید اسناد و مدارک خواسته شده را ، تنظیم و تا پایان وقت اداری مورخ09/06/96به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی واقع دربلوار شهداي عبادي روبروي پست برق تحويل نماید.
بر روی پاکت فوق‌الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی مشاور و تاریخ تسلیم اسناد ارزیابی نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول، تسلیم گردد.
17. تمام اسناد ارزیابی، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد وتسلیم شود.

1. موضوع مناقصه: نظارت عالیه وکارگاهی پروژه تكميل مخزن 2000 مترمکعبی سرايان
2. محل اجرای کار: استان خراسان جنوبی – شهر سرايان
3. حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره: 1671519000 ریال
4. مدت اجرای کار: یک سال
5. مبلغ برآورد اجراي پروژه : 9.884.090.905 ریال
6. کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
7. دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه شرکت
8. اسناد مناقصه از تاریخ30/05/96 لغایت 08/06/96در سایت‌ آب و فاضلاب خراسان جنوبی جهت دریافت موجود است.
9. جداول مربوط به معیارهای ارزیابی کیفی و امتیاز آنها به پیوست این استعلام می‌باشد که مشاورین می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه آن اقدام لازم را نمایند.
10. شرکت کنندگان می‌بایست نسبت به تکمیل فرم شماره 6 (اظهارنامه ظرفیت آماده بکار مشاور) مطابق آئین‌نامه ارجاع کار اقدام و به همراه اسناد ارزیابی کیفی ارائه نمایند.
11. مدارک مورد نیاز: مشاور می‌بایست نسبت به تهیه و ارسال صلاحیت کاری در رشته و پایه مورد نظر اقدام و گواهی‌نامه‌های لازم را به انضمام اسناد ارزیابی کیفی ارسال نماید.
12. ارائه مدارک و مستندات لازم: برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها ضروری است.
13. روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها در جداول مربوطه ذکر گردیده است.
14. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 60 امتیاز می‌باشد.
15. نشانی محل تسلیم اسناد ارزیابی: بيرجند- بلوار شهدای عبادی – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی - دفترقراردادها
16. محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلام: داوطلب شرکت در ارزیابی باید اسناد و مدارک خواسته شده را ، تنظیم و تا پایان وقت اداری مورخ09/06/96به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی واقع دربلوار شهداي عبادي روبروي پست برق تحويل نماید.
بر روی پاکت فوق‌الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی مشاور و تاریخ تسلیم اسناد ارزیابی نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول، تسلیم گردد.
17. تمام اسناد ارزیابی، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد وتسلیم شود.آدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS