بیرجند

ارزیابی عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان

ارزیابی عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان

                   "آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی"    تاریخ:14/05/96

شماره11310

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان را با مشخصات زیر از طریق مناقصه به شماره فراخوان 200967012000005 براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف

 

مشخصات پروژه

محل اجرا

دستگاه نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس شبکه توزیع وخطوط انتقال آب  سال1396

مدت اجرا

 

کد طرح

رتبه و گواهی مورد نیاز

1

تکمیل مخزن2000مترمکعبی شهر سرایان به همراه  اجرای حوضچه های شیرآلات و نصب اتصالات ومتعلقات مطابق با مشخصات مندرج در اسناد  

شهر سرایان

معاونت مهندسی و توسعه

9.884.090.905ریال

10 ماه

 

 

 

1502001005

اسناد خزانه مسکن مهر ملی

 

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی

 

 

  از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ­گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی­نماید و دستگاه مناقصه­گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.

پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056تماس حاصل فرمایند.

توضیحات ضروری:             

1-    مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه ساعت16عصر روز یکشنبه 05/06/96  می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:www.setadiran.ir  امکانپذیر است.

2-    پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

3-    پیمانکارانی که بالای 60 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.

4-    این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

5-    ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.

Pمناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات لازم جهت ثبت نام و راهنمایی به آدرس بیرجند-خیابان مطهری سازمان صنعت معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.    

6-    لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.

www.setadiran.ir                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                             دفتر قراردادها

                                       شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/06/06
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/20
مهلت ارسال اسناد : 1396/06/05
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/06/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/05/14
عنوان روزنامه ها : روزنامه مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سعید کاظمی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:14/05/96
شماره11310
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان را با مشخصات زیر از طریق مناقصه به شماره فراخوان 200967012000005 براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
رديف
مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس شبکه توزیع وخطوط انتقال آب سال1396 مدت اجرا
کد طرح رتبه و گواهی مورد نیاز
1 تکمیل مخزن2000مترمکعبی شهر سرایان به همراه اجرای حوضچه های شیرآلات و نصب اتصالات ومتعلقات مطابق با مشخصات مندرج در اسناد شهر سرایان معاونت مهندسی و توسعه 9.884.090.905ریال 10 ماه


1502001005
اسناد خزانه مسکن مهر ملی
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.
پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه ساعت16عصر روز یکشنبه 05/06/96 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 60 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات لازم جهت ثبت نام و راهنمایی به آدرس بیرجند-خیابان مطهری سازمان صنعت معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.
6- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS