بیرجند

ارزیابی عملیات اجرائی طرح تاسیسات آبرسانی و تامین فشار آب ساختمانهای شمال شهر بیرجند

ارزیابی عملیات اجرائی طرح تاسیسات آبرسانی و تامین فشار آب ساختمانهای شمال شهر بیرجند

          "آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی"  تاریخ25/04/96

شماره11309

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی طرح  تاسیسات آبرسانی و تامین فشار آب ساختمانهای شمال شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس آئین نامه اجرائی بند"ج"ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی مناقصه گران)واگذار نماید.

رديف

 

مشخصات پروژه

محل اجرا

دستگاه نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه  فاضلاب سال1396

مدت اجرا

 

تامین اعتبار

رتبه و گواهی مورد نیاز

1

احداث مخزن 2000مترمکعبی شمال شهر بیرجند با ایستگاه پمپاژ وخطوط رفت وبرگشت به همراه اجرای حوضچه های شیرآلات و نصب اتصالات ومتعلقات مطابق با شمخصات مندرج در اسناد

شهر بیرجند

مهندسین مشاور طوس آب

18.295.747.888

ریال

12 ماه

 

 

1502001005 مسکن مهر ملی

 

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی

 

 

  از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری به سایت ستادwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ­گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی­نماید و دستگاه مناقصه­گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.

پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن های 32435146-32433407-056تماس حاصل فرمایند.

توضیحات ضروری:             

1-    مهلت زمان ارزیابی:روز یکشنبه 15/05/96 انجام خواهد شد. ارسال مدارک و اسناد به نشانی:www.setadiran.ir تحویل شود.

2-    پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

3-    پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.

4-    این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

5-    ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.

6-    اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت نمائید.

 

                                                                                                                                                      دفتر قراردادها

                                           شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

 


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/05/16
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/04/31
مهلت ارسال اسناد : 1396/05/15
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/05/16
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/04/25
عنوان روزنامه ها : روز نامه مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سعید کاظمی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ25/04/96
شماره11309
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی طرح تاسیسات آبرسانی و تامین فشار آب ساختمانهای شمال شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس آئین نامه اجرائی بند"ج"ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی مناقصه گران)واگذار نماید.
رديف
مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه فاضلاب سال1396 مدت اجرا
تامین اعتبار رتبه و گواهی مورد نیاز
1 احداث مخزن 2000مترمکعبی شمال شهر بیرجند با ایستگاه پمپاژ وخطوط رفت وبرگشت به همراه اجرای حوضچه های شیرآلات و نصب اتصالات ومتعلقات مطابق با شمخصات مندرج در اسناد شهر بیرجند مهندسین مشاور طوس آب 18.295.747.888
ریال 12 ماه

1502001005 مسکن مهر ملی
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.
پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433407-056تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت زمان ارزیابی:روز یکشنبه 15/05/96 انجام خواهد شد. ارسال مدارک و اسناد به نشانی:www.setadiran.ir تحویل شود.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
6- اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت نمائید.

دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS