بیرجند

ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب بیرجند(خیابان غفاری از جابربن حیان تا آوینی

ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب بیرجند(خیابان غفاری از جابربن حیان تا آوینی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/04/12
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/03/24
مهلت ارسال اسناد : 1396/04/11
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/04/12
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/03/20
عنوان روزنامه ها : روزنامه مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : 0 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس موسوی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:20/03/96
شماره11306(نوبت اول)
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب بیرجند(خیابان غفاری از جابربن حیان تا آوینی) را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس آئین نامه اجرائی بند"ج"ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی مناقصه گران)واگذار نماید.
رديف
مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه فاضلاب سال1396 مدت اجرا
تامین اعتبار رتبه و گواهی مورد نیاز
1 تهیه لوله و اتصالات به اقطار 200الی315 میلیمتر و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول4221 متر و احداث 73 عدد مهنول در شهر بیرجند(خیابان غفاری از جابربن حیان تا شهید آوینی) شهر بیرجند مهندسین مشاور طرح افرا 11.033.681.565ریال 12 ماه
منابع حاصل از
ماده 11
قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در ساعات اداری به دفترقراردادهای شرکت به نشانی: بیرجند: بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.
پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433407-056تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت ومحل تحویل وزمان ارزیابی:آخرین مهلت تحویل اسنادارزیابی ساعت14:30روزیکشنبه11/04/96و روزدوشنبه12/04/96 ساعت 10 صبح ارزیابی انجام خواهد شد. ارسال مدارک و اسناد به نشانی:بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی دبیرخانه شرکت تحویل شود.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
6- اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت نمائید.

www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS