بیرجند

ارزیابی بازرسی فنی کالا و تجهیزات

ارزیابی بازرسی فنی کالا و تجهیزات


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/04/11
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/04/01
مهلت ارسال اسناد : 1396/04/10
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/04/11
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/03/20
عنوان روزنامه ها : روز نامه مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : 0 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای صحراگرد

آگهی فراخوان ارزیابی بازرسی فنی کالا و تجهیزات
شماره 11307 تاریخ:20/03/96
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد جهت شناسائی شرکتهای دارای رتبه بازرسی فنی کالا و تجهیزات صنعت آب و فاضلاب اقدام و پس از احراز صلاحیت و کسب امتیاز لازم دعوت به عمل آورد.لذا از شرکتهایی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند با ارسال اسناد و مدارک شامل موارد ذیل آمادگی خود را اعلام نمایند:
1. نام و نشانی واحد ارائه خدمات:شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی- بیرجند بلوار شهدای عبادی(معاونت مهندسی و توسعه ومعاونت بهره برداری)تلفن:32234013 فاکس:05632435146
2. موضوع مناقصه:بازرسی فنی کالا و تجهیزات صنعت آب و فاضلاب
3. مدت اجراء:24 ماه(دو سال کامل)
4. اسناد مورد نیاز: اساسنامه ،آگهی تاسیس، آگهی تغییرات جدید،گواهی صلاحیت،سوابق کاری،کادر فنی و تخصصی،تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و فنی،سطوح بازرسی،گواهی های مرتبط از مراجع قانونی،اظهار نظر کارفرمایان قبلی
5. تاریخ و مهلت، و محل دریافت اسناد ارزیابی:واجدین شرایط می توانند ضمن اعلام آمادگی و ارسال اسناد و مدارک در ساعات اداری از تاریخ01/04/96 تا10/04/96 نسبت به تحویل اسناد به دفتر قراردادها این شرکت اقدام نمایند.اسناد و مدارک ارزیابی باید توسط نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع ارزیابی تحویل شود.
6. تاریخ و مهلت تحویل اسناد ارزیابی:مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی ،حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ11/04/96 اسناد مربوط را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب تحویل و رسید دریافت دارند.
7. این آگهی از طریق سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بنشانی:
WWW.abfa-khj.ir و سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir قابل دریافت است.

دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS