بیرجند

خرید لوله های پلی اتیلن

خرید لوله های پلی اتیلن


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/03/06
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/23
مهلت ارسال اسناد : 1396/03/06
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/03/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/02/18
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای حیدرزاده

(آگهي مناقصه عمومي خرید کالا) تاریخ:18/02/96
شماره11304
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، اقلام مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، تولیدکنندگانی كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداکثر تا تاریخ23/02/96 به دفتر قراردادها اين شركت به نشاني: بيرجند – بلوار شهداي عبادي شركت آب وفاضلاب خراسان جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 2226300-2236618تماس حاصل فرمائيد.
1- لوله پلی اتیلن(تک لایه)250 میلیمتر، PN10،PE100 به میزان 3200 متر(تولید سه ماهه اخیر)
2- لوله پلی اتیلن(تک لایه)315 میلیمتر، PN10،PE100 به میزان 1100 متر(تولید سه ماهه اخیر)
3- لوله پلی اتیلن(تک لایه) 75 میلیمتر ،PN10،PE80 به میزان 1000 متر(تولید سه ماهه اخیر)
4- لوله پلی اتیلن(تک لایه) 90 میلیمتر،PN10،PE80 به میزان 700 متر(تولید سه ماهه اخیر)
5- لوله پلی اتیلن(تک لایه) 110 میلیمتر،PN10،PE80به میزان 300 متر(تولید سه ماهه اخیر)
6- توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد ومبادله قـرارداد 10روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه پرداخت: پس از تحويل كالا و تاييد بازرسی سطح یک
3- منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني سال1395(از محل اسناد خزانه اسلامی مسکن مهرملی- سخاب 2)
4- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات: ساعت14 عصر مورخ06/03/96 در شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي در محل اتاق جلسات
5- تضمین شرکت درمناقصه فقط بصورت ضمانتنامه بانکی از بانکها و موسسات معتبر بانکی واعتباری و یا واریز وجه به حساب 2175162100001 بانک ملی در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به مبلغ284.800.000ریال
6- مهلت تحویل اسناد مناقصه تاساعت 12ظهر مورخ06/03/96 به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی خواهد بود.
7- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
8- حضور يك نفر نماينده از فروشندگان با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب کشور وسایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی قابل دریافت میباشد www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
tender.nww.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 056-32238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS