بیرجند

ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان 04 بیرجند

ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان 04 بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/03/07
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/20
مهلت ارسال اسناد : 1396/03/06
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/03/07
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/02/16
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس موسوی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:16/02/96
شماره11305
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان 04 بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس آئین نامه اجرائی بند"ج"ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی مناقصه گران)واگذار نماید.
رديف
مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه فاضلاب سال1396 مدت اجرا
کد طرح رتبه و گواهی مورد نیاز
1 تهیه لوله و اتصالات و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان 04 شهر بیرجند شهر بیرجند مهندسین مشاور طرح افرا 16.677.417.747ریال 12 ماه

1502001005 مسکن مهر
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در ساعات اداری به دفترقراردادهای شرکت به نشانی: بیرجند: بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.
پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433407-056تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت و محل تحویل و زمان ارزیابی:آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی ساعت14:30روز شنبه 06/03/96 و روزیکشنبه 07/03/96 ارزیابی انجام خواهد شد. ارسال مدارک و اسناد به نشانی:بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی دبیرخانه شرکت تحویل شود.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
6- اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت نمائید.

www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS