بیرجند

تجدید ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه SA-E شهرسربیشه

تجدید ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه SA-E شهرسربیشه

          

 

                          "تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای "           تاریخ:05/05/96

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  عملیات اجرائی شبکه فاضلاب  ناحیه SA-E   شهرسربیشه را با مشخصات زیر از طریق مناقصه به شماره فراخوان 200967012000004 براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.(یک مرحله ای فشرده)

رديف

 

مشخصات پروژه

محل اجرا

دستگاه نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه فاضلاب سال1396

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

رتبه و گواهی مورد نیاز

1

عملیات تهیه لوله و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه SA-E شهر سربیشه به قطر200 میلیمتر و بطول تقریبی 8/7 کیلومتر، و احداث 178منهول بتنی وآجری 

شهر سربیشه

مهندسین مشاورلار

25.361.428.533

ریال

15 ماه

 

 

1.268.000.000

ریال

 

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی

 

 

  از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی و دعوتنامه شرکت در مناقصه حداکثر به مدت 6 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ­گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی­نماید و دستگاه مناقصه­گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به  دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.

پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن های 32435146-32433407-056 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات ضروری:             

1-    مهلت تحویل:آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ساعت16عصر روز چهارشنبه 25/05/96  می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

2-    پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

3-    پیمانکارانی که بالای 60 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.

4-    این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

5-    ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.

Pمناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات لازم جهت ثبت نام و راهنمایی به آدرس بیرجند-خیابان مطهری سازمان صنعت معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.    

6-    لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.

 

www.setadiran.ir                                                  

                                                                                                                                                    دفتر قراردادها

                                        شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/05/26
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/10
مهلت ارسال اسناد : 1396/05/25
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/05/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/04/13
عنوان روزنامه ها : روزنامه مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس موسوی

"تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای " تاریخ:05/05/96
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه SA-E شهرسربیشه را با مشخصات زیر از طریق مناقصه به شماره فراخوان 200967012000004 براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.(یک مرحله ای فشرده)
رديف
مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه فاضلاب سال1396 مدت اجرا مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار رتبه و گواهی مورد نیاز
1 عملیات تهیه لوله و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه SA-E شهر سربیشه به قطر200 میلیمتر و بطول تقریبی 8/7 کیلومتر، و احداث 178منهول بتنی وآجری شهر سربیشه مهندسین مشاورلار 25.361.428.533
ریال 15 ماه

1.268.000.000
ریال
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی و دعوتنامه شرکت در مناقصه حداکثر به مدت 6 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.
پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433407-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ساعت16عصر روز چهارشنبه 25/05/96 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات و تجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 60 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات لازم جهت ثبت نام و راهنمایی به آدرس بیرجند-خیابان مطهری سازمان صنعت معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.
6- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.

www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


Power by : RAAKCMS