بیرجند

انجام فعالیتهای نگهداری،راهبری و بهره برداری از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به مدت 2 سال(24 ماه)

انجام فعالیتهای نگهداری،راهبری و بهره برداری از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به مدت 2 سال(24 ماه)

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای"      تاریخ:30/09/95      شماره11298

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درنظردارد انجام فعالیتهای نگهداری،راهبری و بهره برداری از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به مدت 2 سال(24 ماه) به پیمان واگذارنماید. لذا ازکلیه شرکتهای دارای گواهی صلاحیت بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی می باشند، دعوت می شود جهت تهیه دعوتنامه واسناد ارزیابی واطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به دفتر قراردادهای شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای درج شده در آگهی و یا با شماره تلفن:32234014-056 تماس حاصل فرمایند. توضیحات ضروری:

1- زمان ومحل دریافت اسناد:دفترقراردادها و سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آبفا ،4 روز پس ازدرج آگهی مناقصه

2- زمان و محل تحویل اسناد: تا روز دوشنبه تاریخ 20/10/95 در پاکتهای لاک ومهر شده به دبیرخانه ستاد تحویل شود.

3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:اتاق جلسات شرکت روز سه شنبه تاریخ21/10/95 ساعت 10 صبح

4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:717.030.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه به شماره حساب 472098330 بانک تجارت حساب فراگیر واریز و در پاکت الف تحویل شود.

5- برآورد اولیه:14.340.690.000ریال که از محل اعتبارات جاری – سرمایه ای(طرحهای غیرعمرانی)تامین شده است.

6- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

7- دعوتنامه و مستندات مناقصه از طریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهدبود. و همچنین مدارک ارزیابی ضمیمه دعوتنامه شرکت در مناقصه تکمیل و عودت شود. WWW.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1395/10/21
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/04
مهلت ارسال اسناد : 1395/10/20
تاریخ بازگشایی پاکات : 1395/10/21
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1395/09/30
عنوان روزنامه ها : مناقصه- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای محمدی پور

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:30/09/95
شماره11298
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درنظردارد انجام فعالیتهای نگهداری،راهبری و بهره برداری از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به مدت 2 سال(24 ماه) به پیمان واگذارنماید. لذا ازکلیه شرکتهای دارای گواهی صلاحیت بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی می باشند، دعوت می شود جهت تهیه دعوتنامه واسناد ارزیابی واطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به دفتر قراردادهای شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای درج شده در آگهی و یا با شماره تلفن:32234014-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:دفترقراردادها و سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آبفا ،4 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان و محل تحویل اسناد: تا روز دوشنبه تاریخ 20/10/95 در پاکتهای لاک ومهر شده به دبیرخانه ستاد تحویل شود.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:اتاق جلسات شرکت روز سه شنبه تاریخ21/10/95 ساعت 10 صبح
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:717.030.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه به شماره حساب 472098330 بانک تجارت حساب فراگیر واریز و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورد اولیه:14.340.690.000ریال که از محل اعتبارات جاری – سرمایه ای(طرحهای غیرعمرانی)تامین شده است.
6- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
7- دعوتنامه و مستندات مناقصه از طریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهدبود. و همچنین مدارک ارزیابی ضمیمه دعوتنامه شرکت در مناقصه تکمیل و عودت شود.
WWW.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS