بیرجند

برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب شهر بیرجند را به مدت 2 سال

برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب شهر بیرجند را به مدت 2 سال


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1395/09/09
کد الکترونیکی سند : 11296
منتشرکننده : شهرزاد طاهری(دفتر قراردادها)
مهلت دریافت اسناد : 1395/09/15
مهلت ارسال اسناد : 1395/09/29
تاریخ بازگشایی پاکات : 1395/09/30
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1395/09/09
عنوان روزنامه ها : امروز خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : 60000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : شهرزاد طاهری(دفتر قراردادها)
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس دوستی

آدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی -روبروی پست برق
تلفن : 32234013     فاکس : 32234013


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS