Notice: Undefined index: AttachmentFile in /home/abfakhj/domains/abfa-khj.ir/public_html/views/tendersView.php on line 112
شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی
بیرجند

آگهی مزایده پیش‌فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش (Buy Back)استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده پیش‌فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش (Buy Back)استان خراسان جنوبی

 

 

آرم شرکت 

 
 
آرم شرکت

 

آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذار
به منظور پیش‌فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه
به روش (Buy Back)استان خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد، مطابق دستورالعمل واگذاری طرح‌ها به شماره 586206 مورخ 05/04/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور احداث و توسعه طرح‌های فاضلاب در استان، نسبت به عقد واگذاری امتیاز استفاده از پساب در طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه استان خراسان جنوبی برای دوره زمانی محدود و معین با انجام فرآیند مزایده و با شرایط ذیل، به سرمایه‌گذاران متقاضی اقدام نماید.
الف) خلاصه شرایط واگذاری
ـ تعهدات سرمایه‌گذار:
1-     احداث تأسیسات تصفیه فاضلاب به ظرفیت متوسط 2541 مترمکعب در شبانه‌روز، انتقال پساب تا محل مصرف و اخذ مجوزهای مربوطه
2-     تأمین مالی سایر طرح‌های فاضلاب در سطح استان با صلاحدید سرمایه‌پذیر
ـ تعهدات سرمایه‌پذیر: تأمین و تحویل فاضلاب مطابق مشخصات مندرج در اسناد در طول دوره قرارداد و اخذ مجوزهای مربوطه و تعیین طرح‌هایی که باید از محل تأمین مالی سرمایه‌گذار احداث گردند.
ـ حجم پساب قابل واگذاری: حداکثر 28 لیتر در ثانیه (20 لیتر در ثانیه در سال 1398 به 28 لیتر در ثانیه در 1404 و سپس ثابت)
ـ محل تصفیه‌خانه در فاصله 2.6 کیلومتری جنوب شهر سربیشه قرار دارد.
ـ صاحب امتیاز / سرمایه‌پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
ـ مشاور: شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا
ـ دوره تأمین مالی جهت احداث و دوره احداث: 24 ماه
ـ دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: 15 25 سال
ـ اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت احداث تأسیسات تصفیه فاضلاب در محدوده شهری و یا احداث سایر تأسیسات بعد از نقطه تحویل از ارگان‌های ذیربط به عهده سرمایه‌گذار می‌باشد.
ب) شرایط سرمایه‌گذاران:
ـ سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی غیردولتی، دارای توان مالی و امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص جهت استفاده از پساب
ج) شرایط دریافت مدارک:
سرمایه‌گذاران متقاضی و واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه، اسناد ارزیابی کیفی را با در دست داشتن معرفی‌نامه و مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 03/09/1395 اسناد مذکور را تکمیل و در پاکت لاک و مهر ویا مهر وموم شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به نشانی: بیرجند ـ بلوار شهدای عبادی ـ روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیکدپستی: 9719873198 تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: 32438762-32226300-056وبرای دریافت اسناد سایتwww.abfa-khj.ir       http://iets.mporg.ir
 

وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1395/09/06
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1395/08/14
مهلت ارسال اسناد : 1395/09/03
تاریخ بازگشایی پاکات : 1395/09/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/04/23
عنوان روزنامه ها : مناقصه-مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای بهارشاهی

آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذار
به منظور پیش‌فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه
به روش (Buy Back)استان خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد، مطابق دستورالعمل واگذاری طرح‌ها به شماره 586206 مورخ 05/04/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور احداث و توسعه طرح‌های فاضلاب در استان، نسبت به عقد واگذاری امتیاز استفاده از پساب در طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه استان خراسان جنوبی برای دوره زمانی محدود و معین با انجام فرآیند مزایده و با شرایط ذیل، به سرمایه‌گذاران متقاضی اقدام نماید.
الف) خلاصه شرایط واگذاری
ـ تعهدات سرمایه‌گذار:
1- احداث تأسیسات تصفیه فاضلاب به ظرفیت متوسط 2541 مترمکعب در شبانه‌روز، انتقال پساب تا محل مصرف و اخذ مجوزهای مربوطه
2- تأمین مالی سایر طرح‌های فاضلاب در سطح استان با صلاحدید سرمایه‌پذیر
ـ تعهدات سرمایه‌پذیر: تأمین و تحویل فاضلاب مطابق مشخصات مندرج در اسناد در طول دوره قرارداد و اخذ مجوزهای مربوطه و تعیین طرح‌هایی که باید از محل تأمین مالی سرمایه‌گذار احداث گردند.
ـ حجم پساب قابل واگذاری: حداکثر 28 لیتر در ثانیه (20 لیتر در ثانیه در سال 1398 به 28 لیتر در ثانیه در 1404 و سپس ثابت)
ـ محل تصفیه‌خانه در فاصله 2.6 کیلومتری جنوب شهر سربیشه قرار دارد.
ـ صاحب امتیاز / سرمایه‌پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
ـ مشاور: شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا
ـ دوره تأمین مالی جهت احداث و دوره احداث: 24 ماه
ـ دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: 15 – 25 سال
ـ اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت احداث تأسیسات تصفیه فاضلاب در محدوده شهری و یا احداث سایر تأسیسات بعد از نقطه تحویل از ارگان‌های ذیربط به عهده سرمایه‌گذار می‌باشد.
ب) شرایط سرمایه‌گذاران:
ـ سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی غیردولتی، دارای توان مالی و امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص جهت استفاده از پساب
ج) شرایط دریافت مدارک:
سرمایه‌گذاران متقاضی و واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه، اسناد ارزیابی کیفی را با در دست داشتن معرفی‌نامه و مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 03/09/1395 اسناد مذکور را تکمیل و در پاکت لاک و مهر ویا مهر وموم شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به نشانی: بیرجند ـ بلوار شهدای عبادی ـ روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی کدپستی: 9719873198 تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: 32438762-32226300-056 وبرای دریافت اسناد سایتwww.abfa-khj.ir http://iets.mporg.irآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 056-32238167     فاکس : 056-32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS