شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

بازدید معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از هنگ مرزی گزیک

بازدید معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از هنگ مرزی گزیک

مدیر امور آب و فاضلاب اسدیه اظهار کرد: معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه رئیس دفتر امور مشترکین و خدمات شرکت از امور آب و فاضلاب اسدیه بازدید نمود.
مهندس خسروی بیژائم افزود: با توجه به مشکلات شبکه توزیع و مخازن موجود در هنگ مرزی گزیک، بازدید میدانی از این منطقه نیز صورت گرفت و مشکلات موجود صورتجلسه گردید و مقرر شد با هماهنگی هنگ مرزی و امور اسدیه نسبت به رفع نواقص اقدام شود. .
لازم به ذکر است، در این بازدید، از انشعابات منازل سازمانی هنگ مرزی گزیک و مرغداری های سطح شهر گزیک نیز بازدید به عمل آمد.
 

آدرس صفحه :