بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
جمعه
1397/05/26آزمون استخدامی 97
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
جشنواره پشتیبان آب
پیام رسان سروش

صفحه اول       برنامه های آتی GIS

بروز رسانی پروژه های موجود
•    برای بروز رسانی GISموجود در حال حاضر با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امکان میسر گردیده تا کلیه پیمانکاران نصب و نوسازی انشعاب(برای تغییر یا اضافه شدن مشترکین جدید)، و کلیه پیمانکاران اصلاح و توسعه شبکه و خطوط انتقال بعد از تحویل موقت پروژه نسبت به ارائه مستندات اقدام و سپس نسبت به بروز رسانی جزئیات تاسیسات اقدام می گردد.
•    برای فعالیت های دوره ای شرکت  گردش کارهایی برای واحدهای اتفاقات، نصب و نوسازی انشعابات و تعویض کنتور  در نظر گرفته شده که هر گونه تغییری که در شبکه دیده می شود را به واحد GIS گزارش نمایند تا ایرادات احتمالی پس از طی یک دوره چند ساله پایش شده و مرتفع گردد.
اهداف آتی
•    در این مرحله قصد داریم لینک نرم افزار سپتا ، بانکهای اطلاعاتی مشترکین، تله متری  و GIS را انجام داده و برای تمامی کاربران  با این هدف که هر واحد پس از انجام وظایف خود بدون اینکه فرآیند جدیدی به کار وی اضافه گردد  بتواند به اطلاعات خود و سایر اطلاعات مرتبط با دیگر حوزه ها دسترسی داشته باشد.به همین منظور ایجاد یک سامانه یکپارچه در سطح استان که دارای یک سرور اصلی بوده و بتواند تمامی نرم افزارهای موجود را پوشش دهد از اهم برنامه های این شرکت میباشد .
انتظارات و خواسته های مورد نظر از یک سامانه یکپارچه GIS
•    اطلاع از پارامترهای هیدرولیکی شبکه در هر زمان و مکان(دبی، سرعت، فشار، افت هیدرولیکی) و امکان مانور روی مدل شبکه قبل از انجام هر کار اجرایی هزینه بر(جانمایی شیرهای فشارشکن،شیرهای کنترل جریان و....)
•    برآورد ضرایب پیک در هر شهر به تفکیک هر زون فشاری
•    برآورد دقیق میزان مصرف هر شهر به تفکیک هر زون فشاری برای افزایش یا کاهش منابع تولید در هر ماه
•    تعیین اولویتهای اصلاح یا توسعه شبکه یا خطوط انتقال بر اساس نیاز مصرفی و کفایت اقطار موجود و افت فشار
•    مهندسی مجدد الکترپمپهای منابع تولید بر اساس راندمان الکتروپمپها و امکان انتقال دبی پروانه بهره برداری
•    امکان واگذاری انشعابهای حجیم به مجتمع های متقاضی آب(تعیین طول و قطر مورد نیاز برای اصلاح در انشعابات غیر متعارف)
•    رصد نمودن مصارف انشعابات  و بررسی وضعیت موجود بهره برداری از آن
•    بروز نمودن وضعیت موجود شبکه و تاسیسات براساس فرآیندهای  تعریف شده نگهداری و تعمیرات در بخش بهره بردای و طالاعات موجود در سامانه سپتا
•    برسی صحت وضعیت موجود براساس داده های حاصل از تعمیرات شامل رفع اتفاقات ،نوسازی و بازسازی شبکه ها،تعویض کنتورهای خراب مشترکین
 


تعداد بازدید این صفحه :2477
تاریخ انتشار صفحه : 1396/05/15

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟
عالی          خوب          متوسط          ضعیف         Power by : RAAKCMS