بیرجند
صفحه اول       آئین نامه های حفاظت فنی ارسالی شرکت مهندسی

حفاظت و  بهداشت عمومی در کارگاه ها

| حجم فایل: 198 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها

| حجم فایل: 260 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

مقررات حفاظتی وسایل حمل و نقل

| حجم فایل: 322 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

علایم ایمنی

| حجم فایل: 1.13 MB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

| حجم فایل: 152 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

امور پیمانکاری

| حجم فایل: 205 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی

| حجم فایل: 191 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

وسایل حفاظتی انفرادی

| حجم فایل: 226 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه کارهای سخت

| حجم فایل: 133 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

| حجم فایل: 198 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

دستورالعمل اجرایی کارهای سخت

| حجم فایل: 157 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

بازنشستگی پیش از موعد

| حجم فایل: 185 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

تاسیسات و وسایل الکتریکی

| حجم فایل: 498 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

حمل دستی بار

| حجم فایل: 314 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

ایمنی کار روی خطوط تجهیزات برق دار

| حجم فایل: 228 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

ایمنی تاسیسات با اتصال به زمین

| حجم فایل: 1.62 MB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

| حجم فایل: 452 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

| حجم فایل: 208 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال

| حجم فایل: 323 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه حفاظت حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

| حجم فایل: 316 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

| حجم فایل: 197 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

| حجم فایل: 362 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

| حجم فایل: 442 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه حفاظت  و ایمنی در آزمایشگاه ها

| حجم فایل: 188 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

| حجم فایل: 273 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان, کارگران و کارآموزان

| حجم فایل: 216 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/17


تعداد بازدید این صفحه :4629
تاریخ انتشار صفحه : 1395/11/17
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25


Power by : RAAKCMS