بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
پنجشنبه
1399/09/06

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       معاون مهندسی و توسعه

نام و نام خانوادگی: منوچهر سالاری

سمت: سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:    05632430990          داخلی: 208
پست الکترونیکی: mohandesi(at)abfa-khj.ir

mohandesi


عناوین وظائف و مسئولیتها :

تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری و دیگر خدمات مهندسی مورد نیاز با مشارکت مدیریت‌های تابعه، نظارت و ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای تعیین شده

نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها

نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها

استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت

تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها ، طرحها و پروژه‌های آب و فاضلاب و انطباق آن

توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

ایجاد و ابقاء روشهای اجرایی و دستور العمل هایی برای نظارت بر پروژه ها، کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات  و  برنامه ریزی و نظارت در

طراحی و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری، احداث مخازن سرویس و ذخیره آب، عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب،تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی

انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه­ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم

بررسی وتحلیل مستمرگزارشات واطلاعات وآمارجمع آوری شده به منظورمطابقت نتایج بااهداف وبرنامه های مصوب و تائید آمارهای پیشرفت ملیات پروژه­های توسعه­ای

اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح اقدامات و روش های اجرائی و ارائه گزارش به مدیر عامل

تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه های شرکت و همچنین تعیین و تائید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه

نظارت برحسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

بررسی مشکلات و تنگناهای طرحهای آب و فاضلاب و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها

تلاش برای ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای عمرانی و کاهش زمان اجرای پروژه ها

برنامه ریزی و نظارت برای تخصیص بهینه منابع عمرانی به طرحهای اجرائی

تعریف و تعیین اولویت اجرائی طرحهای عمرانی و آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت کشور و تعیین الگوی مناسب جهت طرح واجراء با توجه به رایط

نظارت بر اجرای مقررات و دستور العمل های فنی ، محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات و سایر تکالیف و مصوبات مجامع عمومی و شرکت مادر  تخصصی

تدوین و استمرار روشها وسیستمهای کنترل داخلی در زمینه انتخاب پیمانکاران ومشاوران، تامین کنندگان کالاو تجهیزات

مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت حوزه معاونت بهره برداری

تعیین نیازهای آموزشی جهت افزایش مهارت و دانش فنی کارکنان حوزه مهندسی و توسعه و ترغیب آنان به ابتکار و خلاقیت در کار

انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی   


عنوان پست : مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی 

عناوین وظائف و مسئولیتها :

تهیه و یا تائید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب، طراحی شبکه آب و فاضلاب در حالات مختلف

کنترل بر طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ، انتقال، جمع آوری، حفاری،  مخازن، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب، ساختمانهای اداری و انبار و طرحهای جلوگیری از خسارت و پرت آب

ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی

نظارت برتهیه اسنادمناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط

تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه

نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده ، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها

هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب

نظارت بر انجام محاسبات فنی طرحهای آب و فاضلاب ، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه ،

شخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع

نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور

تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری آب و فاضلاب

شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود

تصویب نهایی نقشه ها ، پروفیلها ، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب

کنترل، بررسی و تأئیدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده پیمانکاران، در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها

مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب ، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله سیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روشهای موجود و طبقه بندی نقشه ها با استفاده ازروش های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نقشه ها و غیره

تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات  انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در ارچوب وظایف پست مورد تصدی 


عنوان پست : مدیر امور اجرای طرحهای تامین و توزیع آب شهری  

عناوین وظائف و مسئولیتها :

نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه‌های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه‌های آب ،تاسیسات جنبی ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها

کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاهها تا پس آب شرب و خطوط انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرحهای آبرسانی و توزیع آب

نظارت بر انجام بررسیهای لوازم جهت اولویتهای اجرائی طرحهای ایجاد و توسعه شبکه توزیع آب شهری با توجه به اعتبار تصویب شده

بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی

حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرائی متداول

کنترل و نظارت بر صحت کار برد مصالح و تجهیزات و اطمینان از کیفیت مطلوب مواد و مصالح

بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح ، تجهیزات ماشین آلات لوازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات و تنگناها

ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ، ماشین آلات ، منابع انسانی و شرکت در کمیسیونهای مربوطه

ارائه طریق و پیشنهاد روشهایی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه

آشنایی با دستورالعملها ، بخشنامه­ها ، آئین نامه ها و شرایط عمومی پیمان و ... آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت

تهیه نقشه های چون ساخت (ASBUILT ) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرائی طرحها و ارسال آن به واحدهای ذیربط  انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

 

عنوان پست : مدیر اموراجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب  


عناوین وظائف و مسئولیتها :

کنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیه ، مصالح مورد نیاز ، امکانات مورد استفاده طرحها و پروژه ها به منظور بهبود بهره وری

تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب

ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ماشین آلات منابع انسانی و غیره

نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعیت با مفاد پیمانها و تائید و یا اصلاح آنها

نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی ، برقی و الکتریکی تصفیه خانه ها

کسب اطمینان از تهیه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغییرات در روند طرحها

نظارت بر نگهداری نقشه ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز

تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از پیشرفت کار طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت سرپرستی یا درج پیشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق

کنترل و بررسی لوازم جهت تعیین اولویتهای اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح مورد نیاز طرح های شبکه و تصفیه فاضلاب

هماهنگی لازم­ در تنظیم موافقت نامه­های مربوط به طرحهای فاضلاب آشنایی با دستور العمل ها و بخشنامه­ها و آئین نامه­ها و شرایط عمومی پیمان و

فهرست بهای کاری مختلف (ابنیه ، شبکه وژئوتکنیک حفاری) ابلاغی بمنظور اجرای هر چه صحیح­تر پیمانها و قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران

آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت آب و فاضلاب و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجراء با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان

 تشکیل جلسات و انجام مذاکرات منظم ودوره­ای بامهندسین مشاوروپیمانکاران درخصوص طرحهای مطالعاتی واجرائی

 انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

 


تعداد بازدید این صفحه :40790
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29
آخرین بروزرسانی : 1399/03/19


Power by : RAAKCMS