بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
پنجشنبه
1399/09/06

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       معاونت مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: فرامرز علم آبادی
سمت: معاون مالی و پشتیبانی  شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:  32234011        داخلی: 233
پست الکترونیکی: mali(at)abfa-khj.ir

معاونت مالی

  عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
-    برنامه¬ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
-    انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری و خدمات
-    ارائه خدمات مناسب اداری – پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت
-    مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی
-    نظارت بر انجام امور پرسنلی – اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های کارکنان
-    همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی
-    نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار
-    همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان
-    همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
-    انجام امور بازرگانی و سفارشات، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی
-    انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری
-    همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه
-    همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای  و تهیه جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه
-    نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
-    تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی
-    همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیت ها
-    همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیر امور مالی و ذیحسابی
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت سیاستها و اهداف از مقام مافوق
-    تقسیم وظایف و مسئولیتهای تحت سرپرستی
-    نظارت بر ایجاد و راه اندازی سیستم مکانیزه مالی و بررسی نحوه انجام کار و تأئید صحت عملیات
-    بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی
-    کنترل اسناد صادر شده شامل تشخیص و تفکیک اسناد و تأئید صحت آنها طبق آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه
-    نظارت بر اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه های ذیربط وکنترل عملیات مالی و تأئید صحت عملیات و کنترل صورتهای تراز ماهیانه
-    نظارت بر عملیات دفترداری شامل اسناد در دفاتر، مغایرتها با استفاده از سیستمهای پیشرفته
-    نظارت برعملیات مربوط به کسور قانونی ازجمله صورتحسابهای بیمه ومالیات شامل اظهارنامه مالیاتی و غیره
-    کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل
-    کنترل حسابداری دارائیهای ثابت طبق رویه های مورد عمل بر اساس بخشنامه های صادره
-    همکاری  و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی ، ممیز مالیاتی تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت.
-    پیگیری وصول و نگهداری حساب درآمد و مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابع  داخلی و کنترل جریان نقدی شرکت.
-    کنترل و نظارت مالی دراجرای قراردادهای منعقده با طرف قرارداد.
-    کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره.
-    درصورت لزوم انجام سایر وظایف محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : رئیس اداره حسابداری عمومی 
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت برنامه کار از مقام مافوق
-    کنترل و رسیدگی به کلیه اموربانکی، دریافتها، پرداختها، صدور چک، صندوق و تهیه گزارشات نقدینگی تطبیق بانکی و صورت مغایرت
-    تهیه صورت مغایرت کلیه حسابهای بانکی شرکت و پیگیری موارد مغایرت و صدور اسناد و اصلاحیه مربوطه
-    کنترل عملیات مربوط به کسور قانونی از جمله صورتحسابهای بیمه و مالیات شامل پرداخت حق بیمه کارکنان به تامین اجتماعی‌، تهیه اظهار نامه ها و واریز مالیات حقوق کارکنان و سایر مالیاتهای تکلیفی
-    کنترل بایگانی اسناد و مدارک و ضمائم مالی طبق روشهای مکانیزه و استاندارد با امکان دسترسی سریع به آنها
-    تهیه و تنظیم گزارشات مختلف مالی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری و استاندارد حسابداری
-    کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان، ترازنامه ، سرمایه و غیره.
-    همکاری و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی
-    نظارت و رسیدگی به اسناد به منظورحصول اطمینان ازرعایت مفاد آئین نامه ها و بخشنامه های ذیربط و کنترل کدینگ حسابهای مالی
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : رئیس اداره حسابداری دارائیها
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت دستور کار از مقام مافوق
-    تهیه برنامه زمان بندی فهرست بندی اموال و دارائیها
-    نظارت وکنترل عملیات مربوط به جمع آوری فهرست اموال ودارائیها درچارچوت آینن نامه ودستورالعمهای مربوط
-    همکاری در  راه اندازی سیستم نرم افزاری مناسب جهت به روز نگه داشتن اطلاعات دارائیهاو اموال
-    هماهنگی با واحدهای مختلف در جهت حفظ و نگهداری اموال و ارائه گزارشات لازم به مسئولین
-    نظارت برتهیه بودجه سالیانه مورد نیاز جهت تهیه اموال از واحدهای مختلف
-    کنترل سالیانه اموال و دارائیها و تنظیم گزارشات مورد نیاز
-    نظارت بر نصب پلاک کالا
-    کنترل لیست اموال تحویلی کارکنان 
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیر دفتر بازرگانی
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت دستورکار، برنامه و خط مشی ها از مقام مافوق و انجام برنامه ریزی لازم
-    دریافت آئین نامه و دستورالعملهای مربوطه
-    پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه سالیانه
-    برآورد احتیاجات مختلف شرکت و برنامه ریزی جهت خرید مطابق با ضوابط
-    نظارت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و هماهنگی با مسئولین واحدهای مختلف جهت کسب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و کمیت و کیفیت کالا یا شرح خدمات مورد نیاز
-    هماهنگی جهت خرید سفارشات، نظارت وکنترل بر امور بازرگانی و خریدهای داخلی و خارجی، تأئید کالا و خدمات و انطباق قیمتهای خرید با قیمتهای واقعی و نظارت بر عملیات ترخیص کالا و سفارشات
-    نظارت و رسیدگی بر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و شرکت در کمیسیونهای خرید به منظور انتخاب کالاهای مرغوب از نظر کمی و کیفی
-    نظارت بر ثبت و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات، بیمه و حمل و نقل و سایر مدارک
-    نظارت بر نحوه هزینه کردن تنخواه توسط کارپردازان و نظارت بر اسناد کالاها و خدمات خریداری شده و ارسال به امور مالی و نگهداری حساب کالاهای خریداری شده با هماهنگی امور مالی
-    نظارت در برگزاری جلسات مناقصه و مزایده و کمیسیون های مربوطه و نظارت بر انجام تشریفات گمرکی
-    ارائه گزارشات مورد نیاز به مقامات مافوق
-    در صورت لزوم انجام سایر وظایف محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : رئیس اداره انبارها
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    آشنائی با اصول انبارداری وسیستم کنترل انباروانبارگردانی ونظارت برطبقه بندی موادوکالاهای وارد شده به انبار
-     نظارت بر امر ورود و نگهداری و توزیع صحیح کالا
-    کنترل و تصویب درخواستهای خرید و کنترل دقیق بر صدور حواله و قبض انبار تعیین نقطه سفارش کالا با توجه به میزان مصرف کالاها تا تحویل به انبار
-    نظارت بر تهیه درخواستهای خرید اجناس و کالاها بر اساس درخواستهای دریافتی از واحدها و نیاز شرکت
-    تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده و انطباق مشخصات فنی اقلام خریداری شده با مشخصات مورد نظر
-    بررسی و نظارت بر امور مربوطه به ورود و خروج کالا و مراحل ثبت و نگهداری و کد گذاری اموال و تهیه و الصاق کد اموال
-    نظارت بر تحویل کالا و خدمات به واحدها در قبال اخذ رسید
-    نظارت بر وضعیت موجودی انباردر فواصل معین بر اساس گزارشات کامپیوتری و تأمین کسری موجودی کالاها و شناسائی اجناس راکد در انبار
-    نظارت بر صدور اسناد تنظیمی مانند رسید کالا، حواله انبار، نقل و انتقال کالا و ...
-    کنترل و اطمینان از انجام مراحل بازدید منظم توسط جمعدار اموال
-    شناسایی اموال اسقاط و همچنین انجام امور تحویل و تحول فی مابین کارکنان و واحدها
-    همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی و مازاد
-    نظارت و کنترل بر اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی و ... برای نگهداری صحیح کالا در انبار
-    انجام فعالیتهای مربوط به انبار گردانی سالانه
-    تهیه گزارشات مورد نیاز مقامات مافوق و شرکت در جلسات مربوطه.
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیر امور اداری
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت دستور کار از مقام مافوق
-    جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
-    نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی سیستم حقوق و مزایای کارکنان
-    تعیین وظایف و حدود مسئولیت سرپرستان واحدهای تحت سرپرستی
-    برگزاری جلسات مناقصه و مزایده
-    انجام مراحل مناقصه جهت بکارگماری پیمانکار مناسب جهت فعالیتهای خدماتی
-    نظارت و هماهنگی در خصوص فعالیتهای جاری واحدهای تحت سرپرستی،کارکنان و رفاه و خدمات عمومی
-    شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : رئیس اداره کارکنان و رفاه
عناوین وظائف و مسئولیتها :
- دریافت دستور کار از مقام مافوق
- جمع آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل قوانین
-  اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات
- همکاری و مشارکت در جهت تهیه سیستم اطلاعات کارکنان و ارائه نقطه نظرات اصلاحی
- کنترل و نظارت بر وظایف امور اداری و رعایت قوانین و مقررات اداری، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان
- مشارکت و همکاری با فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی
-  همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی
- پیاده سازی سیستم مربوطه به قراردادهای استخدامی و حقوقی و... 
- همکاری در برگزاری آزمون جذب و استخدام تا انجام مراحل جذب و بکارگیری
- نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
- ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان
- انجام امور مربوط به مناقصه ومزایده شرکت
- ارائه گزارشات مورد نیاز و همچنین شرکت در جلسات مرتبط با وظایف محول
- نظارت بر وظایف تعیین شده واحد بیمه و رفاه و امور اداری به شرح زیر:

*  بیمه و رفاه :

- دریافت برنامه کاری از مقام مافوق
- انجام امور رفاهی و درمانی کارکنان
- پیگیری قرارداد با شرکتهای بیمه گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه
- اجرای نظر خواهی از کارکنان در خصوص خدمات بیمه و رفاهی ارائه شده
- دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان
- دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه شدگان
-  همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی -  خدماتی
- پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی
-  تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای به منظور افزایش بهره وری کارکنان
عناوین وظائف و مسئولیتها :
- پیگیری موارد مربوط به اخذ بن و لباس کار بر اساس آمار کارکنان
- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظامهای بازنشستگی
- انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران
- بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه و صدور احکام و انجام مراحل مربوط به تأئید احکام صادره و انجام مکاتبات مربوط به رفع نقص و ارسال پرونده و مدارک
- بررسی موارد مربوط به قطع و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیر
-  تعیین مدت خدمت مستخدمین از کار افتاده، بازنشسته و مستخدمین شاغل در صورت فوت به منظور برقراری حقوق وظیفه و بازنشسته
- تعیین میزان حقوق بازنشستگی و و ظیفه بر اساس مقرارت
- ارتباط مستمر با سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه و سازمانهای مرتبط
- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی
- انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
*  امور اداری :
- دریافت برنامه کاری از مقام مافوق
- پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
- اجرای قوانین و مقررات استخدامی در خصوص صدور احکام حقوق و مزایا، تشویقات، مرخصیها، مأموریتها، حضور و غیاب ... و ارزشیابی سالیانه
- بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و ارائه نظرات اصلاحی
- انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادهای استخدامی و حقوقی، صدور احکام انتصاب، ارتقاء، بازنشستگی و... براساس سیستم مکانیزه مورد عمل
-  نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش های کارکنان
- همکاری در ایجاد سیستم مکانیزه اداری و ایجاد بانک اطلاعات و نظارت بر خروجی سیستم
- همکاری در پیاده سازی سیستم اتوماسیون و مکاتبات اداری
- انجام فعالیتهای مربوط به بروزآوری آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
- هماهنگی انجام مناقصات مورد نیاز با شرکتهای خدماتی
- بررسی شکایات واصله کارکنان از سیستم پشتیبانی
- پاسخگویی به درخواست ها و پیشنهادات دریافتی از داخل و خارج از شرکت
- انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : رئیس اداره خدمات عمومی
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    نظارت بر وظایف تعیین شده واحد دبیرخانه، امور خدمات عمومی و امور نقلیه به شرح زیر:
*  دبیرخانه :
-    نظارت بر جریان نامه های وارده و صادره و ثبت آنها در اتوماسیون اداری
-    تفکیک و توزیع نامه های صادره و وارده از طریق ثبت در اتوماسیون به واحدهای مسئول پیگیری
-    مدیریت، طبقه بندی و کدگذاری اسناد و مدارک مطابق مقررات و اصول بایگانی
-    تهیه فرم های مورد نیاز و ارتباط با واحدها در خصوص تکمیل نامه های صادره
-    ایجاد بایگانی نامه ها و نظارت بر به روز نگهداری آنها
-    ایجاد سیستم مناسب جهت سهولت در دسترسی به نامه و پروندها
-    پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها و تحویل سوابق و مدارک مورد نیاز مراجعین داخلی و خارجی
-    حفظ اطلاعات پروندها و مدارک
-    تهیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق
-    تکثیر نامه ها، گزارشات و ...
-    نظارت بر سرویس دستگاهها
-    درخواست لوازم و ملزومات اداری مورد نیاز
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
*  امور خدمات :
-    نظارت بر کیفیت کار پیمانکاران بخش خدمات عمومی
-    تعیین محل خدمت متصدیان خدمات عمومی و نظارت بر نظافت واحدها
-    انجام امورخدمات ساختمانها ازقبیل تأسیسات وتجهیزات، روشنایی، سوخت، ... و تعمیرات  و نگهداری
-    انجام امور خدمات عمومی شامل امور آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و رعایت مقررات بهداشتی محیط
-    نظارت وکنترل فعالیتهای مخابرات وپاسخگویی به مکالمات داخلی و خارجی و تعمیر و نگهداری وسایل ارتباطی
-    انجام فعالیتهای مربوط به باغبانی و نگهداری فضای سبز
-    انجام امور مربوط به جابجایی نامه ها
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
عناوین وظائف و مسئولیتها :

*  امور نقلیه :
-    برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها
-    برنامه ریزی کارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان
-    رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه
-    انجام امور مربوط به شماره گذاری، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز
-    برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به مأموریت درخواستی واحدها
-    همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
-    عناوین وظائف و مسئولیتها :
-     - دریافت برنامه های کاری از مقام مافوق
-    -  اجرای قوانین و مقررات استخدامی در خصوص صدور احکام حقوق و مزایا و ارزشیابی سالیانه
-    -  نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش های کارکنان
-    - همکاری در ایجاد سیستم مکانیزه اداری و ایجاد بانک اطلاعات و نظارت بر خروجی سیستم
-    - همکاری در پیاده سازی سیستم اتوماسیون و مکاتبات اداری
-    - نظارت بر تهیه و به روزآوری آمار و اطلاعات کارکنان
-    - هماهنگی انجام مناقصات مورد نیاز با شرکتهای خدماتی
-    - بررسی شکایات واصله کارکنان از سیستم پشتیبانی
-    - پاسخ گویی به درخواست ها و پیشنهادات دریافتی از داخل و خارج از شرکت
-    - انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

 


تعداد بازدید این صفحه :23477
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25


Power by : RAAKCMS