بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
شنبه
1399/08/10

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی: سید ناصر ناصری

سمت: معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:داخلی:207پست الکترونیکی: barnamerizi(at)abfa-khj.ir

برنامه ریزی

 

 عنوان پست : معاون برنامه ریزی و منابع انسانی   
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه وارتقاء بهره وری وبهبود مدیریت.
-    تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین الویت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مدیریت عامل
-    تدوین روشها و سیاستها ، تعیین و ارزیابی سیستمهای موجود و طراحی سیستمهای جدید در راستای تحقق اهداف شرکت
-    جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و به روز آوری آمار و اطلاعات در چارچوب وظایف و مسئولیتهای شرکت
-    بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه  ها
-    تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
-    برنامه ریزی و نیاز سنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
-    انجام امور مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان  و  واحدهای حوزه معاونت
-    بررسی ظرفیتهای مالی، امکانات اجرائی و پرسنلی به منظور انجام اولویت بندی های لازم در تدوین برنامه های شرکت
-    نظارت بر برنامه های اجرا شده و تدیون شاخصها و معیارهای ارزیابی برنامه ها و عملیات اجرائی و تعیین انحراف ومعیار در جهت تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرائی و در نهایت پیشنهاد اصلاح عملیات اجرائی
-    انجام فعالیتهای مربوط به بررسی سیستمها و روشهای اجرایی و عملیاتی پیشرفته و متحدالشکل
-    ایجاد وراه اندازی سیستمهای مورد نیاز و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
-    همکاری در بررسی راهکارهای علمی برون سپاری فعالیتها
-    برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری
-    تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارائی فعالیتها و برنامه های شرکت
-    تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت
-    تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم به منظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات
-    انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبق بندی مشاغل
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست: مدیر دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کر دن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها
-    حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
-    ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
-    استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان
-    بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
-    پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد.
-    حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
-    نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات
-    نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
-    نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
-    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
-    نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
-    برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط
-    نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )
-    نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیر دفتر منابع انسانی وآموزش 
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت سیاستها و خط مشی های شرکت در زمینه نیروی انسانی وراهبردهای آموزشی و تشکیلاتی
-    مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت.
-    نظارت براجرای نظام پرداخت وطرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل در سطح شرکت.
-    تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان
-    بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی
-    نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی وآموزش وهمکاری درتهیه وتدوین ونظارت براجرای دستورالعملها و روشها
-    مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی ونیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها
-    شناخت و نظارت بر روز آوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی
-    برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان ، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی
-    انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان
-    پیشنهاد بودجه آموزشی ، ملزومات ، منابع و وسایل کمک آموزشی
-    هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر
-    نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )
-    نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان
-    انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دستآوردهای علمی
(انجام این وظیفه در صورت پیش بینی واحد کتابخانه در این واحد می باشد )
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست :  مدير دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه 
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    برنامه ریزی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه
-    تشکیل جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
-    اجرای دقیق و منظم برنامه ها و ارائه گزارشهای لازم
-    تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه
-    اجرای نظامنامه و دستور العمل بودجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحدها
-    تدوین دستور العمل ها و ضوابط لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه
-    تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
-    اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
-    تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن
-    ارائه راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
-    نظارت بر کنترل سیکل تأمین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات
-    کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
-    ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده آب بر اساس هزینه های بهره بردای.
-    ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق و بروز گهداری آن.
-    بررسی وضعیت اقتصادی و ارائه راهکار مناسب کسب درآمد وتامین منابع مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیتها وسرمایه گذاریها.
-    تدوین روشها و سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارآیی
-    پیگیری به منظور بهره گیری از امکانات سایر منابع  
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی        

عنوان پست :  مدير دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

-    شناخت عوامل درون و برون سازماني موثر بر بهبود بهره¬وري فردي و جمعي وتعیین فرصت¬هاي بهبود براي هر حوزه و سازماندهي فعاليتهاي بهبود بهره¬وري.
-    تدوين برنامه¬هاي رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقيقات كاربردي در واحدهاي شركت جهت افزايش و رشد بهره¬وري براساس شاخصهاي ابلاغي آبفاي كشور و استانداردهاي موجود .
-    برقراري سيستم بهبود در زمينه بهره¬برداري صحيح از تاسيسات و نيروي انساني شركت به منظور افزايش ظرفيت و توان كاري و حذف زمان¬هاي بيهوده و جاري سازي چرخه بهره¬وري و تدوين معيارهاي مربوطه با استفاده از تجارب شركتهاي پيشرو
-    تنظيم شاخصهاي جزئی و كلي بهره¬وري و كنترل فعاليتهاي انجام شده با استانداردهاي موجود و تعريف فرآيند براي فعاليتهائيكه فاقد فرآيند است.
-    همكاري، نظارت و كنترل بر پياده¬سازي و نگهداشت سيستم¬هاي نوين مديريتي و استانداردهاي اخذ شده و مورد نياز در زمينه¬هاي مختلف با نظر مقام مافوق.
-    انجام مطالعات لازم در زمينه اتوماتيك نمودن كارها (اتوماسيون) به منظور بهره¬وري مناسب در كارها و كاهش مصرف انرژي و ساير مواردي كه در اين زمينه موثر مي¬باشند.
-    فعال نمودن كميته نظام پيشنهادات شركت مطابق با نظام¬نامه موجود و تلاش در جهت مشاركت عمومي همكاران در انديشيدن، نوآوري و ارائه پيشنهادات و جمع¬آوري ايده¬ها با هدف بهبود بهره¬وري.
-    ارزيابي و بررسي پيشنهادات ارائه شده و انتخاب پيشنهادات عملي و كاربردي به منظور اجراي آزمايشي و نهايي نمودن سيستم بهره¬وري در صنعت آب و فاضلاب.
-    پيگيري و برگزاري منظم كميسيون توسعه مديريت و كميته¬هاي زيرمجموعه در شركت.
-    تهيه و تدوين و اجراي برنامه تحقيقات با استفاده گروه¬هاي تحقيقاتي براساس دستورالعمل¬هاي صادره.
-    كاربردي كردن پروژه هاي تحقيقاتي و استفاده از نتايج آن در عمليات شركت.
-    پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه¬هاي تحقيقاتي ارائه شده از سوي دفتر تحقيقات، توسعه فن آوري و ارتباط با صنعت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، ارائه گزارشات و حفظ ارتباط و همكاري مستمر با آن دفتر.
-    ايجاد و به روز نگه داشتن بانك اطلاعاتي پژوهش¬هاي انجام شده و جاري در سطح شركت.
-    پيگيري و پياده سازي نظام و سامانه مديريت دانش مطابق برنامه¬هاي دفتر توسعه مديريت و تحول اداري شركت مهندسي.
-    نظارت و راهبري اجراي 5s در سطح شركت و امورهاي تابعه.
-    انجام ساير امور محوله به تشخيص مدير مافوق، در چارچوب وظايف شغل مورد تصدي.
 


تعداد بازدید این صفحه :23544
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25


Power by : RAAKCMS