شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

واحد تحقیقات -سوابق پژوهشی

                                                                                                                                      فعالیت های سال 92            اهم فعالیت های بخش تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

فعالیت های سال 87


فعالیت های سال 88


 فعالیت های سال 91

فعالیت های سال 92 


فعالیت های سال 93


فعالیت های سال 94 


فعالیت های سال 95


فعالیت های سال 96


فعالیت های سال 97تعداد بازدید این صفحه :20244
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29