شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

 

نام و نام خانوادگی: مهدی صفوی نژاد

سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
تلفن:   32214733      داخلی: 275
پست الکترونیکی:

آقای هاشم آبادی 


تعداد بازدید این صفحه :996
تاریخ انتشار صفحه : 1399/10/03