شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

عنوان پست: مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی 

عناوین وظائف و مسئولیتها :

ـ دریافت سیاستها، خط‌مشی‌ها و دستور کار از مقام مافوق.

ـ آگاهی از ضوابط و مقررات مربوط با وظایف محوله.

ـ شناسایی و بررسی پروژه‌های آب و فاضلاب، با قابلیت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی.

ـ اولویت ‌بندی پروژه‌ها به منظور استفاده از منابع مالی.

ـ بررسی و نظارت بر برنامه زمان بندی پیشرفت پروژه‌ طبق تقسیط اعتبار تخصصی.

ـ آگاهی از روشهای تأمین منابع مالی متناسب با پروژه‌های آب و فاضلاب و منابع سرمایه‌گذار، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی.
 


تعداد بازدید این صفحه :6620
تاریخ انتشار صفحه : 1396/09/25