شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

آمار

آمار بهار 1396

| حجم فایل: 25.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1396/05/14

 

آمار تابستان 1396

| حجم فایل: 25.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1396/07/20

 

آمار پاییز 1396

| حجم فایل: 25.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1396/12/2

 

آمار زمستان 1396

 

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/01/20

 

آمار بهار 1397

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/06/5

 

آمار تابستان 1397

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/07/22

 

آمار پاییز 1397

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/10/22

 

آمار زمستان 1397

 

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/01/22

 

آمار بهار 1398

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/06/06

 

 

آمار تابستان 1398

 

 

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/07/23

 

آمار پاییز 1398

 

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/12/03

 

آمار 10 ماهه سال 1398

| حجم فایل: 26.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/12/15


تعداد بازدید این صفحه :19464
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29