شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

دفترحسابرسی و نظارت مالی

عنوان پست : مدیر دفترحسابرسی و نظارت مالی   
عناوین وظائف و مسئولیتها :

-    تنظیم برنامه های حسابرسی و نظارت مالی
-     اجرای برنامه های حسابرسی و نظارت مالی در مورد کلیه فعالیتهای مالی به منظور حصول اطمینان از وجود روشها ، مقررات و کنترلهای مالی ، بکارگیری موثر و صحیح روشها و کنترلها و کارآمدی کنترلها
-    ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیتها در دفاتر و مدارک حسابداری ، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده
-    ارزیابی عملکرد اقتصادی ، مالی و کارایی واحدهای آب و فاضلاب و تهیه گزارشات تحلیلی
-    ارزیابی عملکرد واحدهای آب و فاضلاب از طریق تجزیه و تحلیل شاخصهای کارایی ، بهره وری ، نیروی انسانی و دیگر نسبتهای مالی و عملیاتی و هماهنگی فعالیتهای انجام یافته با خط مشی تعیین شده
-    تجزیه و تحلیل ها و تهیه گزارشات لازم در مورد رسیدگی های انجام شده و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد
-    اندازه گیری عملکرد واحدها ، فعالیتها و افراد از طریق مقایسه گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود و در اختیار و رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در این مورد
-    همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگیها و برنامه های حسابرسی آنها ، همکاری با بازرس قانونی
-    دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیر عامل
-    انجام ماموریتهای لازم جهت بازرسی واحدهای تابعه و ارزیابی عملکرد واحدها و افراد مسئول
-    انجام هر گونه مطالعه و رسیدگی خاص که از سوی مدیر عامل ضروری تشخیص داده شود
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
 


تعداد بازدید این صفحه :16465
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29