بیرجند

بررسی روش غشایی در حذف کل مواد جامد محلول از آب شرب شهر بیرجند

بررسی روش غشایی در حذف کل مواد جامد محلول از آب شرب شهر بیرجند


زمان انتشار : 1395/06/09
توضیحات: در این تحقیق تاثیر فرآیندهاي غشایی نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در کاهش مواد محلول از آب شرب شهر بیرجند مطالعه گردیده کاهش مواد محلول نمونه آب مخزن شمال شهر ، به صورت پایلوتی توسط فیلترهاي نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس مور
فایل پیوست : http://www.abfa-khj.ir/User_Files/news6/maghale1.pdf
تعداد بازدید : 1464


Power by : RAAKCMS