بیرجند


سه شنبه
1396/09/21دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی

همایش مدیران شهرها و شهرستانهای آب و فاضلاب کشور
صفحه اول       معاونت خدمات مشترکین و درآمد

 

نام و نام خانوادگی: محمود نادی
سمت: معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:  32235084        داخلی: 228
پست الکترونیکی: moshtarakin(at)abfa-khj.ir

عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
-    برنامه¬ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
-    برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین بر اساس ساز وکارهای از پیش تعیین شده
-    تدوین روشهای مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
-    نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین در واحدهای مربوطه
-    نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین
-    نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
-    بررسی قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین و بررسی و ارائه روشهای اقتصادی جهت کاهش هزینه
-    نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهای مختلف
-    دریافت و تحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب، ...
-    برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه
-     بررسی علل عدم پرداختها و پیگیری لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک
-    نظارت بر فعالیت واحدهای مختلف در خصوص شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل
-    نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیر مجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد
-    نظارت بر تهیه صورتحساب و بیلان کلی درآمد
-    نظارت بر مکانیزه نمودن واحدهای وصول درآمد و سایر واحدها
-    تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

مدیر دفتر خدمات مشترکین
-    دریافت دستور کار از مقام مافوق
-    نظارت بر نحوه پیاده سازی تعرفه ها و سیستم وصول درآمد
-    نظارت بر سیستم امور مشترکین و پیگیری مراحل استقرار سیستم مکانیزه در امور مربوط به خدمات مشترکین
-    نظارت بر نصب انشعابات (آب، فاضلاب)
-    شناسائی انشعابات خاص و شبکه های فرعی
-    پیگیری علل عدم پرداختها، مطالعات معوق و انجام اقدامات لازم
-    اقدامات لازم جهت حذف انشعابات غیر مجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری و تفکیک
-    نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مشترکین و مراجعین در مناطق و واحدهای مشترکین
-    نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه ها و انجام بازدیدهای دوره ای از امور مشترکین واحدها مختلف
-    نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه راهکار مناسب در به روز آوری اطلاعات
-    ارائه گزارشات کاربردی دفتر و واحدهای مربوط مستقر در زیر مجموعه
 انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات
-    نظارت برایجاد سیستم مکانیزه وصول درآمد ومطالبات در واحدهای مربوط وشناسایی منابع مالی وهزینه های اقتصادی
-    همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام شده آب مصرفی، هزینه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب
-    تجزیه وتحلیل درآمدها، وصول مطالبات،‌ علت عدم پرداخت و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش درآمد شرکت
-     بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب توسط واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه و کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات به تفکیک کاربری و دوره مصرف
-    نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب وکنترل قبوض آب بهاء
-    بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده (نیروی انتظامی و نظامی، نهادها، سازمانها و ارگانهای دولتی و سایر مشترکین عمده)
-    نظارت بر تمرکز و به روز نگهداشتن اطلاعات مالی، اقتصادی شرکتها از طریق سیستمهای متحدالشکل اطلاعاتی مستقر در شرکتها و امکانات نظام اطلاعاتی مدیریت
-    نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم صورت مالی و بیلان کلی درآمدها و جمع بندی آنها
-   پیگیری دقیق عدم وصول و نظارت بر جرایم تعیین شده مربوط به تأخیر و عدم وصولی
-   تهیه گزارش از درآمد و وصول مطالبات
-    نظارت بر تشکیل کمیته های وصول مطالبات شهرها
-   در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی 


تعداد بازدید این صفحه :12489
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟
عالی          خوب          متوسط          ضعیف         Power by : RAAKCMS